Zarządzenie o zmianie trybu nauczania na zdalny (pełny tekst – czytaj załącznik)

ZARZĄDZENIE NR 02 /2021-22

DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. R.TRAUGUTTA W ZGIERZU 

O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W SAMORZĄDOWYM  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM. R.TRAUGUTTA

Dyrektor szkoły na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4.  art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 7. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 8. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.
 9. Komunikatów i decyzji wydanych przez PPIS w Zgierzu w dniach 18.01.22- 19.01.22r.
 10. Statutu Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu .

 oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

 1. Od dnia 20 stycznia 2022r. do 28 stycznia 2022r.  uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu  będą brali udział w zajęciach online według obowiązującego planu lekcji , który jest  udostępniony na stronie internetowej szkoły.
 2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:
 4. powiadamiają o trudnościach dyrektora;
 5. pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
 6. monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
 7. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.
 8. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
 9. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
 10. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
 11. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zgierz,  dn.19.01.2022r.

Podpis dyrektora szkoły

Ewa Sadlak

Pełny tekst zarządzenia

Przewiń do góry
Skip to content