Zmiana trybu nauczania na tryb zdalny w SLO

ZARZĄDZENIE NR 03 /2021-22

DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM.R.TRAUGUTTA W ZGIERZU 

O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W SAMORZĄDOWYM  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM.R.TRAUGUTTA

Dyrektor szkoły na podstawie

 1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1915), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), Projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wytycznych MEN, MZ i GIS, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§1

 1. Od dnia 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r.  uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu  będą brali udział w zajęciach online według obowiązującego planu lekcji , który jest  udostępniony na stronie internetowej szkoły.
 2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:
 4. powiadamiają o trudnościach dyrektora;
 5. pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
 6. monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.

§2

W formie stacjonarnej mogą odbywać się:

1. Zajęcia rewalidacyjne;

2. Konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klas maturalnych z nauczycielem prowadzącym zajęcia, z których uczniowie przystępują do egzaminu.

3. W ramach konsultacji prowadzone będą:

a. spotkania, rozmowy w celu wyjaśnienia i usystematyzowania materiału,

b. testy sprawdzające poziom przygotowania do egzaminu maturalnego.

§3

 • Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.
 • System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
 • Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
 • Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zgierz,  dn.28.01.2022r.

Podpis dyrektora szkoły

Ewa Sadlak

Przewiń do góry
Skip to content