Dydaktyka

W działalności dydaktycznej naszych nauczycieli podkreślić należy:

  • indywidualizację procesu nauczania – otaczania szczególną opieką uczniów mających kłopoty w nauce, jak i uczniów wybitnie uzdolnionych; 
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności, pracę z uczniem zdolnym poprzez indywidualizację zadań i prac pod kątem ich możliwości i zainteresowań; 
  • rozwijanie umiejętności i zainteresowań językowych – poprzez naukę trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego w zwiększonym wymiarze godzin; 
  • pogłębianie wiedzy z języka ojczystego (styl, ortografia), podnoszenie wiedzy polonistycznej; 
  • kształtowanie zainteresowań i umiejętności harmonijnego łączenia aktywności fizycznej i intelektualnej oraz postępowania zgodnego z zasadami higieny poprzez organizację pogadanek na godzinach wychowawczych, zajęciach z przysposobienia obronnego, uczestnictwo w zawodach sportowych, kształtowanie właściwych nawyków związanych z higieną pracy na lekcji i w domu; 
  • kształtowanie poczucia więzi ze szkołą, integracja całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców, poprzez dokumentowanie historii szkoły (kronika), realizację wspólnych imprez i uroczystości (dyskoteki, Mikołajki itp.), wyjazdów (wycieczki, obozy, biwaki); 
  • rozbudzenie pozalekcyjnych form rozwijania zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół zainteresowań, sukcesywne prowadzenie przedmiotów fakultatywnych dobrowolnie wybieranych przez uczniów.
Scroll to Top
Skip to content