Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz

Szkoła doposażona została w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej w postaci trenażera reakcji w ramach projektu
„Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz”
nr POIS.03.01.00-00-0336/22 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
(działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej TEN-T; oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T  i Transportu Multimodalnego).

Scroll to Top
Skip to content