Informacja o dostępności

Opublikowano styczeń 2022 r.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. świadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://traugutt.miasto.zgierz.pl

Data publikacji strony: 2010-06-25
Data aktualizacji strony: 2020-10-01

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Część plików .doc, .xls, .pdf, nie posiada struktury opartej o nagłówki, ale najnowsze pliki będą wypełniane zgodnie z wymogami
 • Niektóre informacje przedstawiono wyłącznie w postaci graficznej
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • Powiększanie i pomniejszanie czcionki
 • Tryb wysokiego kontrastu
 • Tryb jasnego tła
 • Tryb skali szarości
 • Tryb negatywu
 • Podkreślanie i zaznaczanie linków

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt – e-mail: traugutt@miasto.zgierz.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu mieści się
przy ul. A. Musierowicza 2.

Główne wejście do szkoły znajduje się od strony ul. A. Musierowicza 2.  Drugie wejście do szkoły o charakterze technicznym znajduje się także po stronie ul. A. Musierowicza. Trzecie wejście znajduje się po prawej stronie głównego wejścia do szkoły. Kolejne wejście/wyjście prowadzi na boisko szkolne, które znajduje się po stronie południowej. Przy głównym wejściu do szkoły znajduje się pomieszczenie z pracownikiem dyżurującym obsługującym wejście do szkoły.

Opis dostępności korytarzy i schodów

Klatki schodowe wyposażone są w schody i poręcze. Korytarze wewnątrz budynku są przestronne. Toalety znajdują się przy salach lekcyjnych na parterze i pierwszym piętrze. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Szkoła nie dysponuje w tej lokalizacji miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
lub on-line

Na terenie placówki nie ma osoby posługującej się językiem migowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Scroll to Top
Skip to content