Zarządzenie Nr 2/2023/2024 Dyrektora Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego  im. Romualda Traugutta w Zgierzu

Zarządzenie Nr 2/2023/2024 Dyrektora Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego  im. Romualda Traugutta w Zgierzu z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), zarządzenia nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim, dyrektor informuje:

§1
Szkoła prowadzi nabór w formie elektronicznej

§2
Oferta edukacyjna do 4-letniego Liceum dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej.  

          §3          
Przy rekrutacji  będą brane pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty
wymienione na świadectwie  ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki, oraz dwóch innych przedmiotów
(zgodnie z niżej podaną ofertą),
szczególne osiągnięcia ucznia (laureaci konkursów, olimpiad i inne),
– ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

§4

W każdej klasie będą realizowane 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym.

§5

Językiem obcym nowożytnym  nauczanym  w szkole będzie język angielski, drugim językiem nauczanym będzie  do wyboru  język niemiecki lub język francuski.

§6

Oferta edukacyjna zawiera przedmioty, których oceny uwzględnione będą  w procesie rekrutacji:

Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej.

Szkoła proponuje nauczanie w czterech klasach pierwszych:

§7
Terminy rekrutacji do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej:

Lp.   TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMRODZAJ CZYNNOŚCI
1.od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12.00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych
2.od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. do godz. 15.00Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym
3.od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o: kopię świadectwo ukończenia szkoły podstawowej kopię zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
4.15 lipca 2024 r. do godz.12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY 
5.od 15 lipca 2024 r. od godz. 12.00 do 18 lipca 2024 r. do godziny 12.00Potwierdzenie woli przyjęcia przez RODZICA kandydata w postaci: przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły karty zdrowia2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych z tyłu)  wypełnionego kwestionariusza szkolnego
619 lipca 2024 r. do godz.12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH

§8
HARMONOGRAM REKRUTACJI  UZUPEŁNIJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025 

Lp.   TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMRODZAJ CZYNNOŚCI
1.od 23 lipca 2024 r. od godz.12.00 do 26 lipca 2024 r. do godz. 12.00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2.29 lipca 2024 r. do godz.12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
  I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY
3.od 31 lipca 20234 r. od godz. 12.00 do 2 sierpnia 2024 r. do godziny 12.00Potwierdzenie woli przyjęcia przez RODZICA kandydata w postaci: przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły karty zdrowia2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych z tyłu) wypełnionego kwestionariusza szkolnego
4. 5 sierpnia 2024 r. do godz.12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH


Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content