Zarządzenie Nr 02/2021/2022 Dyrektora Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego  im. Romualda Traugutta w Zgierzu

Zarządzenie z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w  Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym  im. Romualda Traugutta w Zgierzu na rok szkolny 2022/2023

 1. Na podstawie art. 30c i art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 11a, § 11b ust. 1 i § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302 i 2394), zarządzenia nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do klas  I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim, dyrektor informuje:

  §1
  Szkoła prowadzi nabór w formie elektronicznej.

  §2

  Oferta edukacyjna do 4-letniego Liceum dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej.

  §3
  Przy rekrutacji będą brane pod uwagę:
  a) wyniki egzaminu ósmoklasisty
  b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki, oraz dwóch innych przedmiotów (zgodnie z niżej podaną ofertą),
  c) szczególne osiągnięcia ucznia (laureaci konkursów, olimpiad i inne),
  d) ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

  §4

  W każdej klasie będą realizowane 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym.

  §5

  Językiem obcym nowożytnym nauczanym w szkole będzie język angielski, drugim językiem nauczanym będzie do wyboru język niemiecki lub język francuski.

  §6

  Oferta edukacyjna zawiera przedmioty, których oceny uwzględnione będą w procesie rekrutacji:

  Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej.
  Szkoła proponuje nauczanie w czterech klasach pierwszych:

  Oddział

  Klasa A

  Biologiczno –chemiczna

  Klasa B

  Ekonomiczno- językowa

  Klasa C

  Matematyczno-fizyczna

  Klasa D

  Humanistyczna

  przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

  I przedmiot

  biologia

  geografia

  matematyka

  język polski

  II przedmiot

  chemia

  język angielski

  fizyka

  historia lub język angielski

  III przedmiot

  matematyka lub

  język angielski

  Matematyka lub

   język polski

  Informatyka lub

  język angielski

  WOS lub geografia

  Języki obce

  I.   angielski

  II. niemiecki

  lub francuski

  I.   angielski

  II. niemiecki

  lub francuski

  I.   angielski

  II. niemiecki

  lub francuski

  I.   angielski

  II. niemiecki

  lub francuski

  Przedmioty

  uwzględniane

  w procesie

  rekrutacji

  język polski

  matematyka

  biologia

  chemia

  język polski

  matematyka

  język obcy (na korzyść ucznia)

  geografia

  język polski

  matematyka

  język obcy (na korzyść ucznia)

  fizyka

  język polski

  matematyka

  język obcy (na korzyść ucznia)

  Historia/WOS

  dodatkowo

  zajęcia kreatywne z elementami architektury i sztuki, koło teatralne, koło fizyczne, koło filmowe, koło turystyczne.

   

  §7
  Terminy rekrutacji do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej

   

  Czynności

  Postępowanie rekrutacyjne

  Postepowanie uzupełniające

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna  w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

  od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r.

   do 12.00

  od 25 lipca 2022 r. do  28 lipca 2022r.                   do 12.00

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany

  do 31 maja 2022 r.

  do 4 sierpnia 2022 r.

  Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym

   od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r., do godz. 15:00

  x

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.               godz. 15:00.

  x

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  do 15 lipca 2022 r.

  do 4 sierpnia 2022 r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

  19 lipca 2022 r. do godz. 12:00

  5 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

  od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00

  od 5 sierpnia 2022 r. godz. 12:00 do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                               w postępowaniu rekrutacyjnym

  25 lipca 2022 r. do godz. 12:00

  11 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym

  do 28 lipca 2022 r.

  do 18 sierpnia 2022 r.

  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

   Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia.

Załączniki

Skip to content