MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ w programie Erasmus+.

Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów. Development, implementation, students’ smile.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2022 – 31.05.2024

OPIS PROJEKTU
Pod koniec 2021 roku przeprowadziliśmy szereg dyskusji w zespole, których celem była próba adekwatnej oceny sytuacji w jakiej znalazło się nasze liceum po 2 latach ograniczeń pandemicznych i nauczania w systemie zdalnym bądź mieszanym. W opinii nauczycieli SLO jest w lepszej pozycji niż większość okolicznych liceów, chociaż widoczne stają się pewne niedobory i potrzeby zarówno na poziomie indywidualnego niedostosowania do zadań stojących przed nauczycielami jak i na poziomie całej placówki edukacyjnej. Kadra wyodrębniła 4 najważniejsze problemy: 1. Problem z motywacja uczniów 2. Konieczność rozszerzenia oferty dla uczniów i otwarcia się na zadania wychodzące poza klasyczne zajęcia lekcyjne 3. Ograniczone możliwości uczniów na poziomie międzynarodowym 4. Dostosowanie organizacji szkoły do potrzeb zmieniającego się świata (niewystarczający poziom kompetencji cyfrowych kadry, niskie kompetencje językowe, nieadekwatne procedury administracyjne) Szkoły średnie borykają się teraz z 2 strukturalnymi problemami – podwójnymi rocznikami i klasami o minimalnej synergii i integracji uczniów. Wielu uczniów przez 3 lata nauki w szkole widziało swoich rówieśników tylko zdalnie przez 2/3 czasu jaki spędzili ucząc się. Do tego dużym problemem jest anonimowość i brak kontaktu pozawerbalnego między uczniami, ze względu na niechęć do włączania kamerek, albo przez brak możliwości technicznych czy przesyłowych. Problem motywacji uczniów zarówno do nauki jak i do aktywności społecznej jest bardzo niski, co ma odbicie w małym zainteresowaniu popularnymi do tej pory kołami tematycznymi, obecnością w konkursach czy, udziałem w wydarzeniach zewnętrznych, mimo wsparcia ze strony współpracujących ze szkołą uczelni wyższych. Wyzwaniem będzie dla nas znalezienie nowej, bardziej atrakcyjnej formuły tych działań albo przygotowanie zupełnie nowej oferty działań pozalekcyjnych. Wchodzące właśnie prawodawstwo prawdopodobnie jeszcze bardziej zmniejszy liczbę dostępnych dla młodzieży akcji prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w które młodzi ludzie mogliby się włączyć. Pandemia odcięła wiele form aktywności wyjazdowej szkoły, a działania zdalne takie jak twinning, przez przesyt formami elektronicznymi, nie spotykają się z dużym entuzjazmem wśród młodzieży. Szkoła obecnie nie posiada aktywnych więzi z innymi placówkami na poziomie międzynarodowym, co dodatkowo pogłębia naszą izolację. Młodzież jest spragniona kontaktu z innymi kulturami. Dodatkowo szkoła posiada konieczne zaplecze do bycia gospodarzem wymian młodzieżowych. Największym problemem jest jednak bariera językowa i wykluczenie cyfrowe, które w znacznym stopniu utrudnia pracę w zdecentralizowanym modelu, który wymusza na szkole obecność w międzynarodowych projektach. Niski poziom kompetencji cyfrowych oznacza, że bardzo często nie wiemy, czego nie wiemy. Taki stan rzeczy utrudnia ruszenie z miejsca i poszukiwanie właściwych narzędzi. Braki cyfrowe i językowe zmniejszają nasze możliwości co bardzo dobitnie udowodnił nam proces przygotowywania się do złożenia wniosku i poszukiwania potencjalnych partnerów. Pomimo posiadania dobrego pakietu narzędzi cyfrowych (pakiet Microsoft), które umożliwiają łatwą pracę zdalną, platformy do organizowania konferencji i doświadczonej w edukacji zdalnej kadry, znalezienie odpowiednich organizacji partnerskich było trudnym zadaniem i popełniliśmy po drodze wiele błędów, z których zdaliśmy sobie sprawę po fakcie, a często po kontakcie z organizacjami partnerskimi, które chętnie dawały nam porady jak efektywniej korzystać z narzędzi, które mamy dostępne. Jednocześnie niektóre wypracowane przez nas procedury administracyjne można uprościć, a część obszarów pracy administracyjnej jest bardzo czasochłonnych i nieefektywnych. Mamy poczucie, że w tym zakresie brakuje nam informacji o dobrych praktykach i pomysłów na praktyczne ulepszenia w funkcjonowaniu placówki. Jest to również obszar w którym w niewystarczającym stopniu utylizujemy posiadane narzędzia cyfrowe.


Po przeprowadzeniu rozpoznania w ofercie szkoleniowej firm i organizacji specjalizujących się w obsłudze i wspieraniu międzynarodowych szkoleń dla nauczycieli wybraliśmy partnera z Włoch, Hiszpanii oraz partnera z Malty. Wszystkie organizacje oferują zarówno wysoki poziom szkoleń, praktyczne podejście do przedmiotu kursu oraz wsparcie w organizacji kwestii logistycznych. Po wstępnych rozmowach są one w stanie odebrać naszych kursantów z lotniska, zapewnić przewodnika, zaproponować miejsca noclegowe oraz przekazywać bieżące informacje o ograniczeniach i wymogach związanych z COVID19. Znalezienie aktualnych informacji o wymogach sanitarnych jest bardzo trudne, zwłaszcza w przypadku Malty, która posiada bardzo bardzo restrykcyjne podejście do kwestii zdrowotnych. Niebagatelne jest również posiadanie organizacji, które pomoże nam w odkryciu kultury miejsc do których planujemy wyjechać. Obie organizacje są w stanie zarówno doradzić jak i pomóc w organizowaniu wycieczek do ciekawych miejsc, czy organizacji spotkań ze szkołami i nauczycielami z regionu, na czym bardzo nam zależy. Chcielibyśmy nie tylko zdobyć wiedzę i umiejętności, ale również poszerzyć nasze horyzonty i kontakty. W gronie nauczycielskim powstała inicjatywa by wykorzystywać zdobytą wiedzę o kulturze regionu by wzbogacić podstawę programową i „przemycić” zarówno wartości europejskie jak i wartości kulturalne w ramach lekcji języka, historii, wiedzy o społeczeństwie. Dlatego też organizacje przez nas wybrane będą dla nas kapitałem z którego chętnie skorzystamy. Organizacje organizują zarówno wsparcie językowe przed wyjazdem oraz przygotowanie kulturowe, oba w wygodnej formule krótkich spotkań online poświęconych poszczególnym zagadnieniom takim jak kulinaria, historia regionu, czy specyfika społeczności. Spotkania te mogą odbywać się zarówno na platformie partnera jak i na używanym przez szkole pakiecie Microsoft. Wszystkie spotkania będą nagrane i udostępnione w formie filmów na platformach streamingowych (np. YouTube). Wybór organizacji z doświadczeniem w realizacji szkoleń wpisujących się w standard programu Erasmus+ daje możliwość oparciu się na doświadczeniu w wypełnianiu formalności jak również uzyskaniu od partnerów dobrych praktyk na temat prowadzenia i dokumentowania projektów międzynarodowych.

CELE PROJEKTU
Zwiększenie liczby nauczycieli i pracowników administracyjnych posługujących się językiem angielskim.
Poznanie nowych narzędzi cyfrowych do pracy z uczniami oraz organizacji pracy zespołu w szkole.
Poznanie nowych narzędzi do aktywizacji, motywacji uczniów do nauki oraz do społecznej działalności pozaszkolnej.
Wdrożenie nowych procedur na poziomie szkoły.

PLANOWANE KURSY

  1. Kursy językowe: przełamanie bariery językowej, przede wszystkim blokady werbalnej. Dużym krokiem naprzód będzie dla nas posiadanie kadry, która nie będzie miała problemów ze swobodnym używaniem języka angielskiego.
  2. Kurs aktywizacji i motywacji uczniów: zdobycie konkretnych i aplikowalnych narzędzi, metodologii i pomysłów na zwiększenie aktywności uczniowskiej. Dwa główne cele tego kursu to zdobycie wiedzy, która umożliwi wprowadzenie w szkole nowych i atrakcyjnych form aktywności społecznej oraz zwiększenie motywacji uczniów do pracy.
  3. Kurs ICT: zdobycie konkretnej wiedzy na tematy konfiguracji i wykorzystania narzędzi ICT do pracy z uczniami oraz zwiększających wydajność pracy całej placówki.
  4. Kurs kompetencji osobistych: podniesienie kompetencji komunikacyjnych, facylitacyjnych, wywierania wpływu na uczniów i przeciwdziałaniu przemocy, manipulacji i szerzeniu się fake newsów.


Scroll to Top
Skip to content