Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§1

Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§2

Działalność Samorządu Uczniowskiego określa roczny plan pracy, opracowany przez jego członków. Zebrania samorządu odbywają się raz w miesiącu, (w razie konieczności częściej). Informację o zebraniu podaje się w dniu spotkania.

§3

Rada Samorządu wybierana jest na okres l roku, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

§4

Wybory odbywają się co roku pod koniec września.

§5

Kampania przedwyborcza rozpoczyna się na początku I semestru. Kandydaci zgłaszają się do 15 września do opiekuna samorządu, lub przewodniczącego w samorządzie.

§6

Kandydatem do Rady Samorządu może być uczeń z klas I-III, który spełnia następujące warunki: ocena z zachowania nie niższa niż dobry, średnia ocen co najmniej 3,0.

§7

W skład Rady Samorządu wchodzą:

a) przewodniczący

b) dwóch zastępców

(uczniowie, którzy w drodze głosowania uzyskali największą liczbę głosów)

§8

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

– prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

– prawo do organizowania życia szkolnego, tak aby umożliwiało ono uczniowi rozwijanie i zaspakajanie własnych zainteresowań uwzględniając możliwości finansowe szkoły;

– prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

– prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

– prawo do organizowania imprez na terenie szkoły przynoszącymi korzyści finansowe.

§9

Fundusze uzyskane przez samorząd przeznacza się na potrzeby społeczności uczniowskiej.

§10

Samorząd uczniowski ma prawo do wyboru nauczyciela – opiekuna.

Przewiń do góry Skip to content