Regulamin Samorządu Uczniowskiego Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz.910) – art. 85;
  2. Statut Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu

§1

1. Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
3. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.
4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Rada Samorządu Uczniowskiego
b) Członkowie Samorządu Uczniowskiego

§2

1. Działalność Samorządu Uczniowskiego określa roczny plan pracy, opracowany przez jego członków.
2. Zebrania samorządu odbywają się raz w miesiącu, (w razie konieczności częściej).

§3

Rada Samorządu wybierana jest na okres l roku, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

§4

Wybory odbywają się co roku do końca września.

§5

1. Kampania przedwyborcza rozpoczyna się na początku I semestru.
2. Kandydaci zgłaszają się do 15 września do opiekuna samorządu, lub przewodniczącego w samorządzie.

§6

Kandydatem do Rady Samorządu może być uczeń z klas I-IV, który spełnia następujące warunki:
1. Ocena z zachowania nie niższa niż dobry.
2. Średnia ocen co najmniej 3,0.
3. Frekwencja nie mniejsza niż 50%

§7

1.Kandydat ma prawo do wskazania swojego zastępcy wyznaczonego jawnie w kampanii wyborczej.

§8

W skład Rady Samorządu wchodzą:
1. Przewodniczący wraz ze zgłoszonym przez niego zastępcą*

W skład Członków Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
1. Przedstawiciele Klasowych Samorządów Uczniowskich.
2. Uczniowie zainteresowani pracą w Samorządzie Uczniowskim.
*W przypadku kandydatury bez wskazanego zastępcy, zostaje nim osoba, która w drodze głosowania uzyskała drugą największą liczbę głosów.

§9

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
– prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
– prawo do organizowania życia szkolnego, tak aby umożliwiało ono uczniowi rozwijanie i zaspakajanie własnych zainteresowań uwzględniając możliwości finansowe szkoły;
– prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
– prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
– prawo do organizowania imprez na terenie szkoły przynoszącymi korzyści finansowe.

§10

Fundusze uzyskane przez samorząd przeznacza się na potrzeby społeczności uczniowskiej.

§11

Samorząd uczniowski ma prawo do wyboru nauczyciela – opiekuna.

§12

1. Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora Szkoły z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji lub zostać odwołany.
2. Przyczyną odwołania może być rażące zaniedbywanie Statutu Szkoły oraz niespełnianie warunków kandydatury do Rady Samorządu wyrażonych w §6.

Scroll to Top
Skip to content