„Moja wymarzona ekopracownia”

Zadanie:

„Utworzenie Ekopracowni w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu”.

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadania w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”.

 

Nazwa zadania: „Utworzenie Ekopracowni w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu”.

Wartość ogólna: 42.105,00

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 32.000,00

Środki własne: 10.105,00

Dowiedz się więcej ze strony: www.zainwestujwekologie.pl

Zakres merytoryczny projektu.

 

Edukacja ekologiczna ma za zadanie kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko. Podstawa programowa nauczania ekologii, przyrody, biologii i chemii w liceum uwzględnia nabycie przez uczniów umiejętności badawczych i obserwacyjnych związanych z tematyką ekologii. Realizacja tematyki zajęć powinna być prowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych, różnorodnych pomocy dydaktycznych, metod i form pracy oraz w środowisku naturalnym. Zaplanowane zadania będą realizowane w sposób spiralny i obejmą edukacją ekologiczną wszystkich uczniów przez trzy lata nauki liceum.

Ekologia jest przedmiotem uzupełniającym ale obowiązkowym w naszym liceum dla uczniów klasy biologiczno-chemicznej od klasy II. Został on wprowadzony do szkolnego zestawu programów nauczania i jest realizowany od 2 lat tj. wprowadzenia nowej reformy do szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ uczniowie naszej szkoły zawsze osiągali sukcesy   z zakresu ekologii.

 Przyroda w liceum jest również przedmiotem uzupełniającym, obowiązkowym dla tych uczniów, którzy nie wybrali żadnego przedmiotu przyrodniczego do realizacji w zakresie rozszerzonym, uczniowie niezainteresowani przedmiotami przyrodniczymi i nie wiążący swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej z tymi dziedzinami wiedzy. Celem kształcenia w ramach ekologii i  przyrody jest rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów. Dlatego ważnym elementem w nauczaniu ekologii i przyrody jest to aby  celem było przede wszystkim  poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk przyrodniczych. Warto zwrócić uwagę na to, że chodzi w tych przedmiotach o poszerzenie a nie o pogłębienie wiedzy, które ma zazwyczaj miejsce w realizacji zakresu rozszerzonego. Uczniowie liceum to młodzi ludzie w wieku 17-19 lat, którzy są zdolni do wykonywania skomplikowanych czynności intelektualnych, takich jak między innymi analiza procesów  i zjawisk, formułowanie związków przyczynowo-skutkowych, wnioskowanie czy też dobieranie odpowiednich argumentów na rzecz określonego stanowiska. Przedmiotu ekologia i przyroda nie da się realizować metodami podawczymi, „od tablicy”, nauczyciele muszą znaleźć  czas na  doświadczenia i obserwacje, zajęcia w terenie, razem z uczniami rozwiązując problemy badawcze.

Program edukacyjny zwany programem ,,EKO-PRZYRODA w Traugucie” został opracowany z myślą o wykorzystaniu bazy dydaktycznej nowo projektowanej ekopracowni. Program uwzględnia przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekologii, biologii, chemii, przyrody, botaniki, zoologii, edukacji prozdrowotnej. ,,EKO-PRZYRODA w Traugutcie” to przede wszystkim program opierający się na doświadczeniu i eksperymencie, a więc takich metodach stosowanych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, których brakuje w codziennej pracy z uczniem. Praca metodą doświadczalną, eksperymentalną czy obserwacją badawczą kształtuje umiejętności twórcze i dynamiczne myślenie, a  poprzez edukację ekologiczną szkoła kształtuje u młodych ludzi postawy odpowiedzialności oraz poszanowania życia. Dodatkowym impulsem do napisania programu jest doświadczenie, które szkoła zdobyła, przygotowując uczniów do konkursów  i olimpiad ekologicznych. Niniejszy program został napisany z myślą o młodzieży ponadgimnazjalnej,. W swojej strukturze uwzględnia przede wszystkim treści realizowane w czasie zajęć dydaktycznych wykraczające poza program nauczania w szkole średniej. Aby jednak objąć programem jak największą grupę uczniów w programie ujęto również treści obowiązujące w podstawie programowej dla szkół średnich. Program ekologiczny poprzez stworzenie nowoczesnej ekopracowni ma służyć podniesieniu poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Program ekologiczny został podzielony na zajęcia dydaktyczne w pracowni i lekcje terenowe, konkursy ekologiczne oraz akcje i happeningi ekologiczne.

 

 

Przedstawiony program jest programem autorskim nauczyciela biologii do realizacji w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym  im. R. Traugutta w Zgierzu w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ciągu dwóch lat w klasie pierwszej i drugiej w oparciu o materiały przygotowywane i polecane przez nauczyciela. Nie wymaga jednego konkretnego podręcznika. Zakłada możliwość korzystania z księgozbioru szkoły, Internetu, pomocy dydaktycznych i innych źródeł informacji. Realizacja programu pozwoli kształtować samodzielność i kreatywność ucznia oraz rozwijać świadomość ekologiczną młodszego pokolenia Polaków.

Cele edukacyjne i wychowawcze programu:

·           uwrażliwianie na otaczającą przyrodę

·           rozbudzanie potrzeby kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym

·           poznawanie walorów przyrodniczych regionu

·           zapoznanie z zagrożeniami ekologicznymi Zgierza

·           uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższej okolicy

·           poznanie zagrożeń ekologicznych wynikających z ingerencji człowieka  w środowisko przyrodnicze

·           kształtowanie nawyków proekologicznych

·           uczestnictwo w działaniach ochronnych i zapobiegawczych dewastacji   środowiska

·           poznanie sposobów ochrony abiotycznych elementów środowiska

·           dostrzeganie zależności między stanem środowiska a zdrowiem człowieka

·           kształcenie samodzielności i kreatywności

·           zapoznanie z metodologią prowadzenia badań

·           kształcenie dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych

·           poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji

·          rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska.

·          prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej w terenie.

·          poznawanie praw i mechanizmów występujących w przyrodzie.

·          rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów (samodzielne prowadzenie badań i analiza wyników).

·          nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami, instytucjami, społeczeństwem lokalnym w celu stworzenia klimatu sprzyjającego edukacji ekologicznej.

·          zastosowanie wiedzy chemicznej i badań laboratoryjnych do monitoringu środowiska naturalnego

 

Miejsce realizacji programu:

Większość zajęć będzie odbywała się w projektowanej ekopracowni. Część zajęć odbywać się będzie w terenie, skąd pobrane próbki, zdjęcia, okazy itp. będą kolekcjonowane, analizowane i opracowywane w szkole.

 

Metody pracy:

– obserwacja i praca w terenie

– doświadczanie i przeprowadzanie doświadczeń

– konkursy, olimpiady

– wycieczki i wyjścia edukacyjne

– projekty edukacyjne

– prace plastyczne, fotograficzne

– podejmowanie działań na rzecz środowiska

– warsztaty, pogadanki, prelekcje, filmy, programy multimedialne

– metody aktywizujące: „burza mózgów”, „drzewo decyzyjne”, mapa mentalna,

– analiza plansz, foliogramów, map, programów multimedialnych,
– rozwiązywanie zadań z kart pracy,
– rozwiązywanie testów z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
– udział w projektach edukacyjnych/konferencjach o charakterze ekologicznych,
– przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet i sond w środowisku lokalnym,
– wykonywanie plansz, ulotek informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych,
– badanie stanu chemicznego i biologicznego gleby, wody i powietrza,
– przygotowanie konkursów szkolnych,
– udział w wycieczkach

– udział w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
– organizacja uroczystości/akcji informacyjnych /konkursów o charakterze ekologicznym.

 

Efekt ekologiczny planowany do uzyskanie w wyniku realizacji programu.

 W wyniku realizacji powyższego programu edukacji ekologicznej, uczniowie:

1.       Poznają piękno otaczającego nas świata.

2.       Dostrzegą związki pomiędzy działalnością człowieka, a stanem środowiska przyrodniczego.

3.       Poznają zależności istniejące w ekosystemach.

4.       Zdobędą umiejętności badania i interpretowania zjawisk przyrodniczych.

5.       Poznają stopień zanieczyszczenia środowiska swojej najbliższej okolicy.

6.       Przedstawią sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska w mieście.

7.       Poznają metody monitorowania stanu czystości środowiska.

8.       Potrafią świadomie dokonywać wyborów na rzecz ochrony przyrody.

9.       Potrafią w sposób świadomy zadbać o swoje zdrowie.

10.    Wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności do konstruktywnego rozwiązywania problemów ekologicznych swojego miasta.

Formy pracy:

– praca w zespole

– praca w grupach dwuosobowych,

– praca indywidualna

-zajęcia terenowe

 

 

 

 

Potrzebne środki dydaktyczne:

– zestawy do badania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości

  różnych jonów, pakiety do określania zawartości jonów w wodzie i glebie;

– sprzęt laboratoryjny do wykonywania doświadczeń, destylacji, poboru próbek gleby i wody;

– przyrządy pomiarowe: natężenia dźwięku, pH, wilgotności, oświetlenia, temperatury;

-, komputer (laptop) z oprogramowaniem i pakietem MS Office;

– aparat fotograficzny;

– filmy DVD i programy multimedialne związane z przyrodą, jej ochroną i ekologią;

– plansze i foliogramy dotyczące ochrony przyrody i zanieczyszczeń środowiska;

– lornetki, lupy, kompasy, mapy, atlasy przyrodnicze;

– mikroskopy z preparatami trwałymi, mikroskopy do podręcznych badań;

– zestawy demonstrujące alternatywne źródła energii, biodegradację;

– zestawy do nagrywania dźwięków.

 

Szczegółowe treści edukacyjne

 

1.        Gatunki wskaźnikowe. (rozumienie pojęcia stenobionty, wybrane bioindykatory w świecie roślin i zwierząt; nitrofile, kalcyfile, halofity, heliofity, acydofile, bazofile, hydrofity, higrofity; test rzeżuchy- badanie gleby pod kątem szkodliwych substancji)

2.        Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła. (klasyczny skład powietrza, budowa atmosfery, źródła zanieczyszczeń, zanieczyszczenia gazowe, pyłowe, naturalne i sztuczne)

3.        Badanie czystości powietrza metodą skali porostowej. (zajęcia terenowe z wykorzystaniem obserwacji rodzajów porostów w lesie, przy ruchliwej ulicy, w parku, obserwacja, zbieranie i opracowywanie danych)

4.        Obserwacja zanieczyszczeń pyłowych w najbliższej okolicy. (zajęcie terenowe, mikroskopowe badanie warstwy pyłu, określanie odczynu pobranego pyłu)

5.        Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. (dwa rodzaje smogów; londyński i typu Los Angeles; siła wiatru a smog, zagrożenia zdrowotne dla układu oddechowego, układu krążenia, dla narządu wzroku)

6.        Kwaśne deszcze. ( przyczyny i skutki dla gleby, wody, dla fauny i flory, dla człowieka i zabytków; jaki deszcz określamy kwaśnym? Technologie odsiarczania i odazotowanie spalin)

7.        Badanie kwasowości cieczy. ( pomiary ph za pomocą uniwersalnych papierków wskaźnikowych; porównywanie kwasowości różnych płynów, w tym wody opadowej)

8.        Dziura ozonowa. ( przyczyny powstania, skutki, wpływ na organizmy, opalać się czy nie?)

9.        Efekt cieplarniany – realne zagrożenie czy wymysł klimatologów? ( przyczyny powstawania efektu szklarniowego, gazy cieplarniane, skutki ocieplenia klimatu)

10.     Zanieczyszczenia biologiczne powietrza. ( pyłki roślin, zarodniki grzybów, bakterie, roztocza, ich wpływ na zdrowie człowieka, alergie)

11.     Metale ciężkie. ( źródła metali śmierci, szkodliwość działania, sposoby przeciwdziałania )

12.     Sposoby ochrony powietrza. ( ekologiczne środki transportu, modernizacja istniejących technologii, wdrażanie czystszych technologii, budowanie izolacyjnych pasów zieleni, akty prawne )

13.     Hałas ciągle groźny. ( badanie obciążeń hałasem w ciągu dnia, wpływ hałasu na zdrowie, wpływ na zwierzęta, sposoby niwelowania hałasu)

14.     Wskaźniki czystości wody. ( fizyczne, chemiczne, biologiczne wskaźniki, klasy czystości wody )

15.     Eutrofizacja- wtórne zanieczyszczenie wód. ( przyczyny i skutki eutrofizacji )

16.     Ścieki- odwrotna strona cywilizacji. ( rodzaje ścieków, wskaźniki zanieczyszczeń ścieków, ile wody zużywamy? )

17.     Rodzaje oczyszczalni ścieków. ( wycieczka do oczyszczalni w Zgierzu; wskaźniki i normy zanieczyszczeń; etapy oczyszczania ścieków w oczyszczalni mechaniczno-chemiczno-biologicznej. )

18.     Ochrona wód. ( czynna i bierna ochrona wód, rozwiązania techniczne, regulacje prawne )

19.     Jezioro jako ekosystem. ( największe i najgłębsze jeziora Polski, zespoły ekologiczne jeziora, budowa miski jeziornej, ochrona jezior w Polsce )

20.     Ochronna działalność przyrody przed powodziami. ( badanie wyparowywania wody przez rośliny, gatunki roślin chroniące przed powodziami)

21.     Środki ochrony roślin. ( herbicydy, fungicydy, insektycydy; wpływ na człowieka i zwierzęta, kumulacja w łańcuchach pokarmowych; alternatywne metody walki ze szkodnikami, uprawy ekologiczne)

22.     Ocena jakości gleby w najbliższym środowisku. ( rejestrowanie i opis dziko rosnących roślin na okolicznych polach; gatunki wskaźnikowe – wycieczka)

23.     Nawozy sztuczne- problem współczesnego rolnictwa. (azotany w wodzie pitnej, zawartość azotanów w warzywach, wpływ na zdrowie człowieka, jak usuwać azotany z warzyw czy jeść nowalijki?)

24.     Ustalanie występowania azotanów w sokach warzywnych i owocowych- ćwiczenia.

25.     Odpady- skąd się biorą i co z nimi zrobić? ( różne technologie składania i przetwarzania odpadów, odzyskiwanie surowców z odpadów, piroliza śmieci, paliwo z odpadów)

26.     Wycieczka do spalarni śmieci. 

27.     Promieniowanie w środowisku człowieka. (źródła promieniowania, promieniowanie kosmiczne, ziemskie źródła promieniowania, działanie na człowieka, ochrona przed promieniowaniem )

28.     Alternatywne źródła energii i ich realne wykorzystanie w Polsce. (energia słońca, wody, wiatru, biomasy, energia jądrowa )

29.     Chemiczne dodatki do żywności. ( konserwanty, barwniki, spulchniacze, antyoksydanty, rodzaje E wykaz, szkodliwość)

30.     Dioksyny w żywności. ( źródła dioksyn, gatunki o dużej zawartości dioksyn, toksyczność) 

31.     Środki przeciwbólowe – ryzyko przyjmowania. ( rodzaje, czas przebywania w organizmie ludzkim, skutki uboczne, toksyczność )

32.     Wpływ ziół na człowieka. ( co zawierają rośliny? Podział ziół pod katem ich przydatności, rodzaje surowców zielarskich, rola przypraw w pożywieniu, zioła w służbie urody; rozpoznawanie wybranych gatunków roślin)

33.     Ekosystem lądowy – zajęcia terenowe ( elementy abiotyczne, pomiary ph gleby, temperatury, wilgotności, siły wiatru, ustalanie profilu glebowego; elementy biotyczne, producenci, konsumenci, reducenci; energia i materia w ekosystemie)

 

 

 

Formy realizacji programu:

– zajęcia terenowe w Lesie Łagiewnickim

-wycieczka do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

– oznaczanie czystości powietrza metodą porostową

– wykonywanie zielników, plakatów, posterów

– doświadczenia i obserwacje

– praca z mikroskopem

– wycieczki: do Oczyszczalni ścieków, do Ogrodu Botanicznego, do Palmiarni

  Łódzkiej, do rezerwatu Ciosny; do Muzeum Ewolucjonizmu w Warszawie

 – udział w konkursach ekologicznych i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

– warsztaty

– prezentacje multimedialne

– dyskusje

– gry dydaktyczne

– projekty

– korzystanie z różnych źródeł literatury o tematyce ekologicznej

– korzystanie z Internetu

Podczas realizacji programu planujemy wyjazdy do:

1.       Centrum Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach.

2.       Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi.

3.       Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.

4.       Zgierskiej Oczyszczalni Ścieków.

5.       Wysypiska Śmieci w Zgierzu.

6.       Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

7.       Muzeum Ewolucjonizmu w Warszawie

TEMATYKA I PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PRACOWNI

 

Pracownia przewidziana jest na realizowanie podstawy programowej z ekologii, biologii, przyrody, wybrane tematy z chemii  zawierające elementy ekologii i ochrony środowiska  w liceum , na których to przedmiotach realizowane zagadnienia są w pełni skorelowane z ekologią i ochroną przyrody. Stworzenie pracowni wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwi prowadzenie zajęć w sposób ciekawy dla uczniów, rozbudzających w nich nie tylko zainteresowanie przedmiotami ale zachęcających do podejmowania działań badawczych, do aktywnego poznawania, badania i  rozwijania swoich zainteresowań. Wyposażenie pracowni w komputer z odpowiednim oprogramowaniem,  projektor multimedialny, a przede wszystkim pomoce dydaktyczne umożliwią ciekawsze i efektywniejsze prowadzenie zajęć. Pozwoli to uczniom na:

  • twórcze przekształcanie przygotowanych plansz i materiałów, obejrzenie pokazów i doświadczeń, animacji, filmów, modeli, rysunków i schematów;
  • samodzielne, twórcze rozwiązywanie problemów;
  • nowoczesną prezentację własnych opracowań wyników badań;
  • obserwację na dużym ekranie, analizę i natychmiastowy opis obiektów i zjawisk mikroskopowych przez wszystkich uczestników zajęć w tym samym czasie;
  • prowadzenie na żywo pokazów i eksperymentów na lekcjach ekologii ,biologii, chemii oraz takich przedmiotach jak: fizyka, matematyka, geografia oraz omawianie wyników w oparciu o widoczne na tablicy wykresy, tabele, zestawienia, do których na bieżąco można wprowadzać dane;
  • stały dostęp do informacji – wszystkie zajęcia prowadzone przy użyciu komputera i projektora multimedialnego mogą zostać zapisane, dzięki czemu mogą być wykorzystane w dowolnej chwili na kolejnych zajęciach – ma to duże znaczenie przy zaplanowanym, długoterminowym monitorowaniu stanu czystości wód, gleby, powietrza i hałasu oraz powtórzenia fragmentów lekcji, które nie zostały zrozumiane, w lekcjach powtórzeniowych czy na zajęciach wyrównawczych.

Różnorodne zestawy dydaktyczne do badań oraz nowoczesny sprzęt, umożliwią uczniom samodzielnie wykonywanie wielu doświadczeń z ekologii, biologii, chemii i w pełni rozbudzą postawy proekologiczne.

Projekty edukacyjne

Uczniowie Liceum realizowali już projekty edukacyjne związane z ekologią, ochroną przyrody i środowiska. Zadania jakie podejmuje szkoła i nowoczesna pracownia, wyposażona w odpowiedni sprzęt i zestawy do badań, z pewnością zachęcą jeszcze większą grupę uczniów do realizacji projektów o tej tematyce. Propozycje tematów do realizacji projektów, zostały przedstawione przez nauczycieli, ale uczniowie mogą sami zaproponować własne. Uczniowie realizując tematy nie tylko uczą się współpracować w grupie, ale i wykazują się pomysłowością w prowadzeniu badań, analiz i ich prezentacji. Dostęp do zestawów badawczych, możliwość wykorzystania nowoczesnego sprzętu oraz udział w różnorodnych formach edukacji ekologicznej, mogą być dużą inspiracją dla uczniów przy realizacji własnych tematów projektów.

 

Warsztaty ekologiczne

Tematyka warsztatów ekologicznych została dobrana w taki sposób, aby w pełni korelowała z podstawą programową ekologii, chemii, przyrody realizowaną w liceum.

Zajęcia mają na celu:

·         wskazanie metod i sposobów badania stanu wód, gleby, powietrza i natężenia hałasu w najbliższej okolicy;

·         pokazanie uczniom zastosowania wiedzy chemicznej i badan laboratoryjnych do monitoringu środowiska naturalnego w najbliższej okolicy, jego celowości i potrzeby;

  • budowanie postaw pro-środowiskowych i  emocjonalnie pozytywnego nastawienia do przyrody;
  • prowadzenie obserwacji, dokonywania pomiarów i nagrań, wnioskowania i prezentacji wyników własnych badań;
  • poznanie podstawowych zasad ochrony środowiska oraz pozyskiwania energii z naturalnych jej źródeł;
  • kształtowanie postaw proekologicznych.

 

Zaplanowano warsztaty dla uczniów wszystkich klas I oraz klasy II i III  w szkole. Każde zajęcia odbywają się zarówno w pracowni jak i w terenie.  Tematyka zajęć ma charakter spiralny. Uczniowie w ciągu trzech lat nauki będą brali udział we wszystkich formach zajęć, tak aby w pełni poznać metody monitoringu środowiska naturalnego związanego z badaniem stanu wód, powietrza, gleby i natężenia hałasu oraz w poznawaniu obiektów przyrodniczych w najbliższej okolicy. Formy i metody zajęć wpłyną na pozytywne postawy badawcze uczniów, pozwolą na rozbudzenie ciekawości i lepsze zrozumienie celowości działań związanych z ochroną środowiska. Możliwość opracowywania przez uczniów w nowoczesny sposób własnych badań i różnorodność form ich prezentacji, rozbudzi pomysłowość i wpłynie na wzrost efektów nauczania.

Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w różnych miejscach miasta i okolic. Oprócz określonego do realizacji tematu, uczniowie będą prowadzili podstawowe badania natężenia hałasu oraz pobierali próbki wody, gleby i roślin do badań. Wyniki badań gromadzić i opracowywać będzie grupa wyznaczonych uczniów oraz uczestniczących w zajęciach koła biologiczno – ekologicznego. Opracowane materiały nauczyciele będą wykorzystywali na lekcjach przy realizacji tematów zgodnych                    z podstawą programową nie tylko z biologii i chemii, ale również informatyki, fizyki czy matematyki. Dzięki temu uczniowie wszystkich klas będą mieli okazję poznać efekty swojej pracy oraz ich słuszność.

 

Konkursy

 

Uczniowie naszego liceum odnosili znaczne sukcesy w konkursach związanych z ekologią o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, np.: nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA, laureaci i finaliści    w Międzyprzedmiotowym Konkursie Ekologiczno – Turystycznym, czołowe miejsca w powiatowych konkursach: Ekologia   w Internecie – „Promujmy zdrowie”. Nauczycielka biologii i ekologii która jest autorką ww  programu  tak pisze o swojej pracy: „Od lat realizuję edukację ekologiczną i prozdrowotną. Corocznie przygotowuję uczniów do konkursów i olimpiad, w których odnoszą sukcesy. Posiadam uczniów – laureatów i finalistów etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: IV miejsce w Polsce w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, V miejsce w Polsce w XXV Olimpiadzie , w tym roku w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej uczennica zajęła II miejsce w województwie i jest finalistką etapu centralnego tejże olimpiady w Katowicach. I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV i AIDS zajęły uczennice  w roku szk. 2012/2013.

Przygotowywałam i prowadziłam w naszej szkole  międzynarodowe warsztaty ekologiczne w ramach Festiwalu im. Puchalskiego dla młodzieży i nauczycieli z Francji, Hiszpanii i Turcji pt „Jak i dlaczego należy oszczędzać energię?” Wyróżnienie dla ucznia w Konkursie Fotograficznym w ramach tego festiwalu. Natomiast uczennica  zdobyła w 2012

 I miejsce w konkursie plastycznym „H2O Design” organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie.”

Tak więc nadal będą prowadzone zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów ale w oparciu o wzbogacone pomoce dydaktyczne jakże niezbędne do realizacji przedmiotu.

 

 

WYCIECZKI, ZAJĘCIA W TERENIE I INNE WYCIECZKI EDUKACYJNE

 

Większość wycieczek edukacyjnych będzie prowadzona w Zgierzu  i najbliższej okolicy. 

Zajęcia terenowe Na ścieżce przyrodniczo – leśnej „Grądy nad Lindą – Uroczysko Lućmierz”, prowadzone są od kilku już lat przez nauczycielkę biologii liceum dla uczniów klas BIOLOGICZNO –CHEMICZNYCH gdzie realizowana jest ekologia. Rozszerzona została tematyka zajęć o praktyczne badania i ćwiczenia na terenie rezerwatu. 

Główne cele zajęć, to:

·         Praktyczne zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, grzybów i ich klasyfikacja;

·         Poznanie bioróżnorodności kompleksu leśnego „Grądy nad Lindą”;

·         Poznanie znaczenia ochrony różnych fitocenoz i zoocenoz;

·         Badania i ćwiczenia praktyczne mające na celu określenie czystości powietrza, wód, gleby oraz poziomu natężenia hałasu;

·         Kształcenie wrażliwości ekologicznej oraz właściwych nawyków w trakcie przebywania na terenie rezerwatu.

Uczniowie w trakcie zajęć pracują w oparciu o przygotowane karty pracy, sporządzają z zajęć sprawozdania, referaty, prezentacje multimedialne, opracowują wyniki przeprowadzonych badań.

Zaplanowano wycieczki edukacyjne we współpracy z: Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim i Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”,  Oczyszczalnią Ścieków w Zgierzu, Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, inne. Wybór tematyki zajęć prowadzonych na terenie obiektów jest ściśle związany z realizacją zadań ekologicznych prowadzonych przez szkołę. Uczniowie poznają: stan czystości wód na terenie Lasu Łagiewnickiego,  zasady określania stanu zanieczyszczenia powietrza na podstawie skali porostowej, zasady właściwego dokarmiania ptaków, różne formy energii i jej wykorzystywanie przez człowieka. Uczniowie będą kształtowali właściwe nawyki i zachowania w trakcie przebywania na terenach leśnych. Zajęcia uzmysłowią młodzieży konieczność oszczędzania energii, wody, segregacji odpadów domowych. Wyzwolą inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego i dbałość o jego stan. Zachęcą uczniów do podejmowania działań we własnych gospodarstwach domowych oraz na rzecz środowiska lokalnego.

 

 

Inne działania szkoły

Uczniowie zainteresowani będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach kół: chemicznego, biologiczno – ekologicznego.

Główne cele pracy kół to:

·          poznanie ciekawych informacji o życiu organizmów

·          poznanie ciekawych miejsc o znaczeniu przyrodniczym

·          umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą

·          promowanie działań proekologicznych i prozdrowotnych

·          pogłębianie wiedzy biologicznej ,chemicznej i ekologicznej

·          przygotowanie do konkursów biologicznych i ekologicznych

·          zdobywanie i promowanie szerszej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz wydarzeń ekologicznych

·          rozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działań człowieka

·          zdobycie umiejętności dziennikarskich, tworzenia i redagowania strony internetowej.

Na zajęciach kół uczniowie będą mieli możliwość prowadzenia i analizowania wyników własnych badań z zakresu ochrony środowiska, obserwacji i poznawania środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy. Zdobędą szerszą wiedzę na temat ochrony gatunkowej w Polsce oraz pracy instytucji działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Będą brali udział w wycieczkach, wystawach oraz promowaniu w różnorodnej formie działań proekologicznych i prozdrowotnych.

Szczegóły i inne informacje uzyskasz tutaj: www.zainwestujwekologie.pl

Harmonogram finansowy zadania.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Koszt całkowity zadania ogółem

(suma kosztów wskazanych w kolumnach 2 i 6)

Koszty poniesione do dnia złożenia wniosku

Koszty do poniesienia

 

Rok wystawiania rachunków/faktur

Dotacja

Udział własny

Ogółem koszty do poniesienia

(suma kosztów wskazanych w kolumnach 4 i 5) 

 

1

2

4

5

6

[PLN]  

[PLN] 

[PLN]

[PLN] 

[PLN]

1

Pomoce dydaktyczne

19.967,59

19.967,59

19.967,59

2014

2

Sprzęt audio video, komputery, urządzenia fotograficzne

5.994,54

5.994,54

5.994,54

2014

3

Wyposażenie (krzesła, stoły, żaluzje)

14.037,87

6.037,87

8.000,00

14.037,87

2014

4

Rośliny doniczkowe

200,00

200,00

200,00

2014

5

Prace remontowe (malowanie pracowni)

1.905,00

1.905,00

1.905,00

2014

 

ŁĄCZNIE KOSZTY ZADANIA

42.105,00

32.000,00

10.105,00

42.105,00

 

 

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content