Regulamin biblioteki szkolnej i MCI


I. Postanowienia ogólne 

1. Z biblioteki szkolnej oraz Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. 
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czytelnik może wypożyczyć książki na czas ferii i wakacji.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 
5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. 
II. Regulamin biblioteki

6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
7. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki:
  • lektury na okres 2 tygodni 
  • pozostałe książki na okres 1 miesiąca
8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
9. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu. 
10. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję. 
11. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
12. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 
13. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
14. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone tydzień przed końcem roku szkolnego.
15. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
16. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. 
17. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza. 
18. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. 
19. W bibliotece obowiązuje cisza. 
20. Nie wolno w bibliotece spożywać posiłków. 
21. Biblioteka jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych. 


III. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

22. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych. 
23. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
24. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
25. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza. 
26. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby. 
27. Użytkownik może wydrukować wyszukane materiały po uiszczeniu odpłatności pokrywającej koszt zużytego papieru i atramentu w wysokości 50 gr. za stronę.
28. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych. 
29. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i programowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 
30. Użytkownik MCI ma możliwość indywidualnego przeglądania stron WWW i poczty elektronicznej oraz wyszukiwania informacji z różnych dziedzin wiedzy w zależności od swoich potrzeb edukacyjnych. 
31. Komputery w MCI służą przede wszystkim do poszukiwań naukowych! 
32. Wprowadzanie do komputera własnych pendrive’ów, płyt CD-ROM i DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą opiekuna Centrum! 
33. Niedozwolone jest rozpowszechnianie (kopiowanie, instalowanie) programów i oprogramowań! 
34. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby! 
35. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony! 
36. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (uszkodzenie sprzętu, zawirusowanie)! 
37. Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty! 
38. Za nieprzestrzeganie w/w zasad użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z Centrum na określony czas! 
Scroll to Top
Skip to content