Nauczanie hybrydowe w SLO

ZARZĄDZENIE NR 02/2020/2021

 DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.R. TRAUGUTTA O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB HYBRYDOWY

W SAMORZĄDOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.R.TRAUGUTTA

 

Dyrektor szkoły na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

7. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

8. Statutu Szkoły Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu 

9. oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

 

 

 

§ 1

 

1. Z dniem 19 października 2020r. w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.

2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia:

 od 19.10- 23.10.2020r.– klas : 3A, 3B, 3C, 3D, 2AA, 2BB, 2CC, 2DD, 2EE, w zakresie wszystkich zajęć. Dla ww klas zajęcia będą odbywały się zdalnie.

W trybie stacjonarnym będą się uczyć klasy: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D.

od 26.10- 30.10.2020r. – Zamiana klas:  3A, 3B, 3C, 3D, 2A, 2B, 2C, 2D, w zakresie wszystkich zajęć. Dla ww klas zajęcia będą odbywały się zdalnie.

W trybie stacjonarnym będą się uczyć klasy: 1A, 1B, 1C, 1D, 2AA, 2BB, 2CC, 2DD, 2EE.

Dalsze zmiany będą wprowadzane z tygodniowym wyprzedzeniem, po analizie informacji dot. Covid 19 podanych przez MEN, GIS, MZ.

3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki (tryb zdalny: WZÓR nr 2, tryb stacjonarny: WZÓR nr 4).

4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

 

§ 2

 

1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną .

2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.

3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego.

 

§ 3

 

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zgierz, dn.16.10.2020r.

Podpis dyrektora szkoły

Ewa Sadlak

Przewiń do góry
Skip to content