Nauczanie zdalne w SLO od 26.10.2020 – COVID19

Zarządzenie o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w SLO.

ZARZĄDZENIE NR 03/2020-21 DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM.R.TRAUGUTTA W ZGIERZU  
O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W SAMORZĄDOWYM  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM.R.TRAUGUTTA

Dyrektor szkoły na podstawie
1.    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
2.    Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
3.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
5.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
6.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
7.    Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
8.    Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 24 października 2020 r.
9.    Statutu Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:
1.    Od dnia 26 października 2020 r. do odwołania uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu  będą brali udział w zajęciach online według obowiązującego planu lekcji, który jest  udostępniony na stronie internetowej szkoły.
2.    Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
3.    Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:
        1)    powiadamiają o trudnościach dyrektora;
        2)    pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
        3)    monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4.    Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.
5.    System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
6.    Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
7.    Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
8.    Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
9.    Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zgierz,  dn. 23.10.2020 r.

dyr. Ewa Sadlak

Scroll to Top
Skip to content