Komunikaty dyrekcji

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

11. 09. 2023 r.  (poniedziałek)

17.00 – spotkanie rodziców klas trzecich i czwartych  z p. dyrektor i wychowawcami.

12. 09. 2023 r.  (wtorek)

17.00 – spotkanie rodziców klas pierwszych i drugich
18.00 – Zebranie Rady Rodziców.

9. 01. 2024 r.  (wtorek)

Godz. 17.00 –18.00 –  spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy.

19. 03. 2024 r. (wtorek)

Godz. 17.00 – 18.00  –  spotkania z wychowawcami –  klasy IV-te,  informacja  dla rodziców  o zagrożeniach.

10 05. 2024 r. (piątek)

Godz. 17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy, informacja dla rodziców  o zagrożeniach.
Godz. 17.30 – 18.30  – konsultacje z nauczycielami.

wicedyr. Żaneta Gazewska

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice, Uczniowie

W związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.432) z ostatnimi zmianami, opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 1094, Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (dn. 15.09.2023 r.), Radą Rodziców (dn. 12.09.2023 r.) i Samorządem Uczniowskim, ustaliła następujące dni, jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

dyr. Ewa Sadlak

Zakończenie roku szkolnego 2019- 2020 – rozdanie świadectw dla uczniów klas I i II SLO

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję do następnej klasy, otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy. W obecnym stanie prawnym świadectwa promocyjne Liceum mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu.

Dni wolne w czasie matury 2020

Informuję Państwa Rodziców, Opiekunów, Uczniów, Nauczycieli, w związku z ogłoszonym harmonogramem egzaminów maturalnych przez CKE, podaniem terminów egzaminów maturalnych oraz realizacją zdalnego nauczania, dni jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, ustalam na czerwiec 2020: 8, 9, 10 czerwca 2020 r.egzaminy maturalne w szkole, 100% przystępujących uczniów.

W ww dni nie będą prowadzone zajęcia zdalne.

Jednocześnie informuję, że 12 czerwca 2020 r. jest dniem, w którym uczniowie mają zajęcia zdalne, zgodnie z planem lekcji na stronie szkoły.

dyr. Ewa Sadlak

Odwołanie wycieczek szkolnych

Z uwagi na dobro uczniów, na podstawie art. 68 pkt.1-2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zarządzam odwołanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, „Zielonych Szkół” oraz innych wyjść klasowych do końca roku szkolnego.

Ze względu na brak możliwości wycofania zaliczki wyjątek stanowią:

1. Wycieczka klasy 1c+1d –  opieka – p.Kodłubańska, p.Walichowski, p.Sadowski;

2. Wycieczka klasy 2c+2a – opieka – p. Adamczewski, p. Labudda, p. Kacprzak

dyr. Ewa Sadlak

Scroll to Top
Skip to content