Od dnia 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. – tryb zdalny nauki

ZARZĄDZENIE NR 01/2021-22
DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.R.TRAUGUTTA W ZGIERZU O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W SAMORZĄDOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.R.TRAUGUTTA

Dyrektor szkoły na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1915), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2301), wytycznych MEN, MZ i GIS, dyrektor informuje:

1. Od dnia 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu będą brali udział w zajęciach online według obowiązującego planu lekcji , który jest udostępniony na stronie internetowej szkoły.
2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
5. W formie stacjonarnej mogą odbywać się: Zajęcia rewalidacyjne, Konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klas maturalnych z nauczycielem prowadzącym zajęcia, z których uczniowie przystępują do egzaminu.
6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
7. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zgierz, dn.17.12.2021r.

Ewa Sadlak

Przewiń do góry
Skip to content