Miesiąc: styczeń 2022

Zmiana trybu nauczania na tryb zdalny w SLO

ZARZĄDZENIE NR 03 /2021-22

DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM.R.TRAUGUTTA W ZGIERZU 

O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W SAMORZĄDOWYM  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM.R.TRAUGUTTA

Dyrektor szkoły na podstawie

 1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1915), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), Projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wytycznych MEN, MZ i GIS, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§1

 1. Od dnia 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r.  uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu  będą brali udział w zajęciach online według obowiązującego planu lekcji , który jest  udostępniony na stronie internetowej szkoły.
 2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:
 4. powiadamiają o trudnościach dyrektora;
 5. pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
 6. monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.

§2

W formie stacjonarnej mogą odbywać się:

1. Zajęcia rewalidacyjne;

2. Konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klas maturalnych z nauczycielem prowadzącym zajęcia, z których uczniowie przystępują do egzaminu.

3. W ramach konsultacji prowadzone będą:

a. spotkania, rozmowy w celu wyjaśnienia i usystematyzowania materiału,

b. testy sprawdzające poziom przygotowania do egzaminu maturalnego.

§3

 • Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.
 • System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
 • Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
 • Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zgierz,  dn.28.01.2022r.

Podpis dyrektora szkoły

Ewa Sadlak

Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) w roku 2022 obchodzić będziemy 8 lutego. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Z tej okazji w naszej szkole zorganizowaliśmy konkurs, którego zasady są bardzo proste. Stwórz mema lub plakat w formie elektronicznej związany z walką z cyberprzemocą lub profilaktyką cyberbezpieczeństwa. Wykaż się kreatywnością i pomysłowością. Dopuszczalne jest wykonywanie prac w parach. Prace konkursowe wysyłamy za pomocą aplikacji Teams do p. R. Labuddy lub p. A. Kuja vel Kujat do soboty 5. lutego (włącznie). Komisja konkursowa 8. lutego zamieści wyniki na stronie naszego liceum.

Na najlepszych czekają nagrody niespodzianki!

Próbny egzamin maturalny z zakresu rozszerzonego dla uczniów klas III maturalnych

Próbny egzamin maturalny z zakresu rozszerzonego dla uczniów klas III maturalnych, odbędzie się w poniedziałek 31.01.2022r. w godz. od 9.00- 12.00, w wyznaczonych salach.
Przypominam uczniom, że w szkole obowiązują zasady reżimu sanitarnego, związanego z pandemią COVID19.
Próbny egzamin maturalny prowadzony jest według procedur wydanych przez MEN, GIS.
Proszę , aby uczniowie pamiętali o własnych przyborach na egzamin (kalkulator, cyrkiel, długopis).
W tym dniu uczniowie klas III maturalnych nie mają innych zajęć lekcyjnych.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz
§ 4. 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, w: 1) klasie VIII szkoły podstawowej, 2) klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej, 3) klasie III liceum ogólnokształcącego, 4) klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie III liceum ogólnokształcącego, 5) klasie IV technikum – dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

2. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Ewa Sadlak - dyrektor SLO

Zmiana planu lekcji SLO

Najnowszy plan lekcji obowiązujący od 24 stycznia 2022 r. jest już na stronie. Przypominamy o odświeżeniu pamięci podręcznej swojej przeglądarki.

[—]

Zapraszamy na 10. edycję akcji „KODUJ Z GIGANTAMI – SZYFRY I ZAGADKI”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na darmowe zajęcia z programowania, których patronem honorowym jest Prezydent Miasta Zgierz Pan Przemysław Staniszewski.

Zajęcia są bezpłatne i mają na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych.  Zajęcia odbywają się stacjonarnie w blisko 100 polskich miastach, a także w formie online. Akcja prowadzona będzie stacjonarnie w dniach 12 i 27 lutego w Zgierzu przy ul. Długiej 5.
Aby wziąć udział w zajęciach, wystarczy indywidualnie zarejestrować się na stronie: www.kodujzgigantami.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zarządzenie o zmianie trybu nauczania na zdalny (pełny tekst – czytaj załącznik)

ZARZĄDZENIE NR 02 /2021-22

DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. R.TRAUGUTTA W ZGIERZU 

O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W SAMORZĄDOWYM  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM. R.TRAUGUTTA

Dyrektor szkoły na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4.  art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 7. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 8. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.
 9. Komunikatów i decyzji wydanych przez PPIS w Zgierzu w dniach 18.01.22- 19.01.22r.
 10. Statutu Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu .

 oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

 1. Od dnia 20 stycznia 2022r. do 28 stycznia 2022r.  uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu  będą brali udział w zajęciach online według obowiązującego planu lekcji , który jest  udostępniony na stronie internetowej szkoły.
 2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:
 4. powiadamiają o trudnościach dyrektora;
 5. pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
 6. monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
 7. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.
 8. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
 9. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
 10. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
 11. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zgierz,  dn.19.01.2022r.

Podpis dyrektora szkoły

Ewa Sadlak

Pełny tekst zarządzenia

Kolorowe dni – dzień koloru zielonego.

W dniu 14 stycznia (piątek) uczniowie ubierają się na kolor zielony (spodnie, sukienka, spódniczka, koszulka, bluza).
Dzięki temu będą zwolnieni z pytania i niezapowiedzianych kartkówek.

Samorząd szkolny

Zaproszenie

14 stycznia 2022 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego po raz 10! zaprasza na Noc Biologów!  Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wysłać wiadomość na podane w  programie adresy e-mail i zgłosić swoją chęć uczestnictwa w wybranych zajęciach. Tegoroczna edycja podobnie jak poprzednia odbędzie się za pośrednictwem platformy teams.

Zapraszamy na stronę http://www.nocbiologow.pl /Uniwersytet Łódzki

Nauczyciele biologii

Przewiń do góry
Skip to content